Nieuwsbrief december 2020

(klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF)

Van de voorzitter

De huidige COVID-crisis is nog steeds een moeilijke tijd voor ons allemaal. Helaas werd ook ik besmet met Covid-19. Gelukkig bleef het bij een paar pittige weken gevolgd door een lange periode van herstel.

Hoewel in Banda Aceh het virus ook nog steeds rond waart, konden op Peutjut, met restricties, gelukkig wel het onderhoud en de nodige restauraties worden uitgevoerd. Werk dat wij dankzij uw donaties konden laten aanbesteden. In deze nieuwsbrief leest u meer hierover.

Bijzonder nieuws kan ik u ook melden. Tijdens mijn laatste werkbezoek werd ik “historisch” uitgedaagd door de directeur van het Tsunami museum. Zij vond dat Nederland vrij eenzijdig naar onze gezamenlijke geschiedenis keek en nog kijkt. Na het lezen van onze bezoekersgids, van oud-bestuurder Geerts, kwam zij op haar uitspraak terug, zij heeft niets dan lof over de manier waarop wij in onze bezoekersgids over onze geschiedenis schrijven. Een bijzonder compliment! Uiteraard heb ik haar bericht met Gerard Geerts gedeeld. 

Blijf goed op uzelf passen en blijf gezond! 

Richard Rhemrev

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut

Naast het onderhoud dat onze medewerker Amri op Peutjut uitvoert, heeft ook de Gemeente Banda Aceh, met enige vertraging vanwege alle beperkende corona-maatregelen, inmiddels haar deel van het onderhoud uitgevoerd (zie foto).

Ook werden in de afgelopen maanden de aanvullende restauraties, waarvoor wij eerder dit jaar groen licht hadden gegeven, alsnog uitgevoerd. Extra donaties, waaronder die van het Prins Bernhard Cultuurfonds en die van de Stichting Tuurlijk gaven ons daartoe de financiële ruimte. Onderstaande foto’s geven een goede indruk van de werkzaamheden, van het toezicht en de inspecties door onze lokale vertegenwoordiger en de Indonesische Monumentenorganisatie alsmede van het eindresultaat. Wij zijn dan ook blij dat ondanks de corona-beperkingen deze extra restauratie dit jaar toch kon worden uitgevoerd.

Plannen voor 2021

Ook komend jaar gaan wij weer zorgen voor het reguliere beheer en onderhoud van Peutjut. 

Daarenboven willen wij wederom extra restauraties uit te laten voeren. Begin volgend jaar zal onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) in samenspraak met de Indonesische Monumentenorganisatie daartoe een plan op te stellen. 

Verder willen wij onderzoeken hoe wij de informatie uit onze Bezoekersgids breder digitaal kunnen uitdragen.

En natuurlijk hopen wij met u dat het in oktober volgend jaar weer mogelijk zal zijn om elkaar te ontmoeten tijdens onze jaarlijkse Donateursdag. 

Tot slot wenst het bestuur u Fijne Kerstdagen en een Gezond 2021 toe!

Nieuwsbrief september 2020

(klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF)

Van de voorzitter

De huidige corona-crisis is helaas nog steeds een moeilijke tijd voor ons allemaal, met name nu sprake is van een tweede golf.

Ook in Banda Aceh waart het virus rond. Onze vertegenwoordiger Adek meldde ons dat zijn schoonvader door corona op 16 september is overleden. Ik ken zijn schoonvader Rusdi Yunus persoonlijk, hij en zijn familie hebben mij in november 2019 in zijn woning hartelijk ontvangen. Vanuit het bestuur hebben we de familie gecondoleerd. Corona is wereldwijd aanwezig, met alle gevolgen voor de mens en beperkende maatregelen voor het dagelijkse leven. Zo goed mogelijk wordt desalniettemin op Peutjut het onderhoud uitgevoerd.

Zoals ik u in onze vorige nieuwsbrief reeds aangaf, heeft de corona-crisis ons doen besluiten om dit jaar geen donateursdag te organiseren. Zolang er nog geen vaccin is, kunnen en willen wij geen onnodige risico’s nemen. Gelukkig kunnen wij u d.m.v. onze nieuwsbrieven wel op de hoogte houden.

Pas goed op uzelf en blijf gezond!

Richard Rhemrev

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut

Ondanks alle beperkende maatregelen i.v.m. het bestrijden van het corona crisis wordt het reguliere onderhoud op Peutjut zo goed mogelijk uitgevoerd.

Onze beheerder Amri voert het dagelijks onderhoud op Peutjut uit en maait voor een deel het gras.

Medewerkers van de gemeente Banda Aceh springen periodiek bij met het uitvoeren van maaiwerkzaamheden (zie foto).

Onze lokale beheerder Adek heeft op ons verzoek in samenspraak met de Indonesische Monumentenorganisatie een plan opgesteld om ook dit jaar weer een aantal graven te restaureren. Wij hebben inmiddels groen licht gegeven voor de uitvoering daarvan, maar het is niet duidelijk of e.e.a. vanwege de corona impact nog dit jaar kan worden gerealiseerd. Ook de Indonesische Monumentenorganisatie was/is voornemens om dit jaar aanvullende restauraties op Peutjut uit te voeren, maar ook hiervan is het onzeker of dit kan worden gerealiseerd.

Bezoek aan de Erebegraafplaats is vanwege de corona-beperkingen slechts beperkt mogelijk. Gelukkig is er recent wel een video op Peutjut opgenomen die lokaal werd uitgezonden, waardoor toch bekendheid aan dit waardevolle erfgoed werd gegeven. Zowel onze lokale vertegenwoordiger Adek, als onze adviseur van de Indonesische Monumentenorganisatie, Adhi Surjana werden geïnterviewd (zie onderstaande foto’s).

Jaarverslag Stichting Peutjut-Fonds 2019

Inmiddels hebben wij ons Jaarverslag 2019 opgesteld. U kunt dit jaarverslag inzien en downloaden op onze website www.peutjut-fonds.nl

In dit jaarverslag zijn de doelstellingen van de stichting opgenomen en geven wij aan op welke wijze wij invulling hebben gegeven aan het behalen van deze doelstellingen.

Zo werden naast het reguliere beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut aanvullende restauraties uitgevoerd ten laste van een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Ook treft u in het jaarverslag onze financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar aan.

Het jaarverslag is een samenvatting van de informatie die wij u in de loop van 2019 met onze drie nieuwsbrieven en tijdens onze donateursdag hebben versterkt.

Donaties

Gelukkig heeft een groot aantal van onze donateurs in de afgelopen maanden een donatie overgemaakt op onze IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donatie 2020. Onze hartelijke dank daarvoor.

In memoriam Guus Hes (1936-2020)

Op 11 april 2020 is helaas het erelid van ons bestuur, kolonel b.d. drs. Guus Hes overleden. Guus was ruim 30 jaar penningmeester/bestuurslid van onze Stichting Peutjut-Fonds, van 1983 tot 2015.

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Truus, en naar zijn kinderen en kleinkinderen. Afscheid nemen is al zwaar, maar door de huidige corona-beperkingen bijna ondraagbaar.

Guus mocht 83 jaar worden. Hij werd op 15 juni 1936 geboren in Balikpapan op Borneo in het toenmalig Nederlands-Indië. Daar maakte hij de oorlogsjaren mee. In 1950 verhuisde Guus, met zijn moeder en broertje naar Nederland en volgde daar de Hogere Burger School (HBS).

Guus wilde aanvankelijk ingenieur worden, maar werd opgeroepen voor de militaire dienst en koos ervoor om naar de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te gaan. Daar startte zijn militaire loopbaan op 4 september 1956. Guus heeft bij defensie diverse functies bekleed, met name binnen het dienstvak van de aan- en afvoertroepen. Hij bereikte de rang van kolonel en ging op 1 november 1991 met functioneel leeftijdsontslag. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Guus heeft heel veel betekend voor onze stichting. In 1983 trad hij als penningmeester tot ons bestuur toe en zou die functie tot 2011 vervullen, waarna hij nog tot 2015 aanbleef als algemeen bestuurslid. Guus heeft als penningmeester inhoud gegeven aan het financiële beleid van de stichting. Hij heeft zich ingezet voor fondsenwerving, niet alleen bij onze donateurs, maar ook bij de autoriteiten in Indonesië en bij culturele stichtingen en instellingen. Nauwgezet heeft hij onze financiën beheerd.

Natuurgeweld heeft diverse malen enorme verwoestingen aangericht op de Erebegraafplaats Peutjut. Dankzij het gezonde financiële beleid van onze penningmeester kon onze stichting een aantal keren Peutjut restaureren en de Erebegraafplaats onderhouden. Na een bestuurslidmaatschap van ruim 30 jaar is Guus in 2015 teruggetreden. Vanwege zijn grote verdienste voor onze stichting werd Guus tot erelid van het bestuur benoemd. In die hoedanigheid heeft hij het bestuur nog geruime tijd geadviseerd.

Guus blijft in onze herinnering als een betrokken, consciëntieus en aimabel (ere)bestuurslid, maar bovenal als een dierbare vriend. Dat hij moge rusten in vrede.

Richard Rhemrev, voorzitter

Voorzitterschap Stichting Peutjut-Fonds overgedragen

Tijdens een goed bezochte donateursdag op 27 oktober 2019 vond de overdracht van het voorzitterschap van onze stichting plaats. RobbertJan Nix had al enige tijd geleden aangegeven dat hij na 20 jaar graag het stokje wilde overdragen. Het bestuur heeft de secretaris Richard Rhemrev bereid gevonden de functie van voorzitter op zich te nemen.

Robbert Jan verhaalde in zijn afscheidsspeech over de afgelopen jaren. Het was in eerste instantie een gespreid bedje, dacht hij, maar toen walste de Tsunami op 26 december 20114 over het gebied heen. Meer dan 200.000 doden in Banda Aceh en omgeving en ook Peutjut zwaar beschadigd. Charles Kool en Jan Warmoeskerken, toen nog als ambassade vertegenwoordigers, maakten samen met onze lokale vertegenwoordiger Pak Rusdi, een begin met de redding van Peutjut. Twee maanden daarna waren RobbertJan Nix en Richard Rhemrev in het gebied aanwezig en kon gestart worden met plannen om Peutjut weer te herstellen. Dat is gelukt, dankzij de grote inzet van lokale bedrijven, onze lokale vertegenwoordiger, maar ook dankzij de vele donateurs.

     Richard Rhemrev bedankte RobbertJan voor zijn enorme energie en motivatie om ondanks sommige tegenvallers blijvend door te gaan met het behalen van het doel, Peutjut weer op orde krijgen en, nu nog meer van belang, de contacten met lokale instanties te leggen en te onderhouden. Richard benadrukte dat RobbertJan en hij verschillen in karakter hebben maar ook heel veel delen: een mooie en straks te missen samenwerking, Gelukkig heeft RobbertJan aangegeven dat hij als adviseur – zij het op enige afstand – altijd beschikbaar is.

Richard sloot zijn dankwoord af met het aan RobbertJan overhandigen van een fles zeer goede korenwijn en een bos bloemen aan zijn echtgenote Marja, die altijd achter het werk van RobbertJan stond.

Het bestuur bestaat nu uit voorzitter Richard Rhemrev, vicevoorzitter Charles Kool (die tijdelijk ook als secretaris optreedt), penningmeester Jan Warmoeskerken en Marion Rhemrev, de stille kracht in het secretariaat van de stichting. Anton Stolwijk heeft aangegeven geen gelegenheid meer te hebben om als bestuurslid op te treden, maar hij blijft gelukkig wel op afstand onze website verzorgen.