Nieuwsbrief mei 2021

(klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

Van de voorzitter

Velen van ons zijn inmiddels al gevaccineerd tegen Covid-19 waarmee de kans op besmetting klein is geworden. Gelukkig nemen de laatste weken de opnames in onze ziekenhuizen af. De beperkingen in onze sociale contacten die helaas lange tijd noodzakelijk waren, worden langzaam maar zeker opgeheven. Wij hebben goede hoop dat wij daarom in het najaar weer een donateursdag kunnen houden waarbij we samen met u willen kijken naar het lopende onderzoek Meerjarenonderzoek Dekolonisatie. Intussen zetten wij het beheer en onderhoud van Peutjut onverminderd voort. Ook dit jaar doen we daarom weer een beroep op u om met een donatie Peutjut te blijven ondersteunen. We hebben uw steun hard nodig! 

Richard Rhemrev

Beheer en onderhoud

Het onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut wordt gedurende het jaar uitgevoerd door onze (inwonende) lokale onderhoudsman Amri (links), periodiek bijgestaan door onderhoudspersoneel van de gemeente Banda Aceh. Onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek), rechts op de foto, controleert regelmatig de uitvoering van de werkzaamheden.

Dankzij extra donaties die wij hebben ontvangen, kunnen wij ook dit jaar weer aanvullende restauraties uitvoeren. Wij hebben onze lokale vertegenwoordiger gevraagd om in samenspraak met de heer Adhi van de Indonesische monumentenorganisatie met een voorstel te komen welke graven dit jaar het beste extra kunnen worden opgeknapt. Tijdens het werkbezoek van onze voorzitter in het najaar van 2019 was daartoe op hoofdlijnen reeds een meerjarenplan opgesteld. 

Donateursdag

Noteert u alvast de datum in uw agenda voor onze geplande donateursdag op zondag 10 oktober 2021 in de Kumpulan op Landgoed Bronbeek te Arnhem. 

We worden de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met berichten over de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Een periode die nog steeds tot de verbeelding spreekt maar waarvan niet iedereen precies (meer) weet hoe het “ook al weer zat”. Er loopt een landelijk Meerjarenonderzoek Dekolonisatie dat in februari 2022 met een onderzoeksresultaat komt.

Er is in toenemende mate ook behoefte genuanceerd naar de periode van de aanwezigheid van Nederland in Indonesië te kijken. Aan onze stichting is de vraag gesteld om op basis van onze ervaringen in Aceh daar een bijdrage aan te leveren. Dat hebben we inmiddels gedaan. De rode draad in onze bijdrage is dat de door de stichting uitgedragen visie om vooruit te kijken, mét oog voor het verleden, eraan heeft bijgedragen dat de lokale autoriteiten meer en meer aandacht tonen voor de Erebegraafplaats.

Meest in het oog springend is de manier waarop de voormalige kolonisator door de Acehse bevolking wordt gezien. Opvallend is de veel gehoorde opmerking: het verleden is het verleden en we kunnen daar niets aan veranderen behalve ervan leren. Maar het heden en de toekomst zijn nog veel belangrijker. Waarom elkaar blijven aankijken op het verleden, elkaar alsnog veroordelen, is de heersende opvatting. 

Het feit dat de Stichting Peutjut-Fonds “Kerkhof Peutjoet” een aantal malen van de ondergang heeft gered en dit erfgoed daarmee ook voor de Acehers behouden is gebleven, heeft ertoe geleid dat de huidige instandhouding van de Erebegraafplaats een gedeelde verantwoordelijkheid is geworden van zowel de lokale autoriteiten als de stichting. 

Het is duidelijk dat de bevolking van Aceh zich richt op de toekomst, met als belangrijkste kenmerk de historie zonder verdere veroordeling te behouden en gezamenlijk te werken aan het in stand houden van een Erebegraafplaats, waar ruim 2.200 Nederlandse militairen begraven liggen, zij aan zij met vele anderen, ongeacht geloof of overtuiging. 

Op de komende donateursdag willen we hieraan de nodige aandacht schenken.

Donaties

Mogen wij ook dit jaar weer op uw financiële steun rekenen, zodat wij met uw bijdrage het reguliere beheer en onderhoud op Peutjut kunnen uitvoeren? U kunt uw donatie overmaken op IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donatie 2021”. Onze hartelijke dank daarvoor.