Nieuwsbrief maart 2023

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen.

Van de voorzitter

We zijn het nieuwe jaar begonnen met een uitbreiding van het bestuur van onze stichting. Shirley van Maanen (geheel links op onderstaande foto) gaat de functie van secretaris vervullen en Xander Somers (2e van rechts, met de witte trui) richt zich op culturele aangelegenheden. Beiden adviseerden ons bestuur al een paar jaar m.b.t. de vraag hoe we ons donateursbestand kunnen uitbreiden en verjongen, mede m.b.v. social media, maar ook door aanwezigheid bij evenementen, zoals de Pasar Malam.

Een donateursdag in het voorjaar is goed bevallen. Onze volgende donateursdag organiseren we dit jaar daarom op zondag 7 mei a.s. met als thema de geschiedenis van de Atjeh-oorlog in romanvorm. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief.

Ik kijk ernaar uit om u allen op zondag 7 mei a.s. op Bronbeek te mogen begroeten.

Richard Rhemrev

Aanvullende restauraties op Peutjut en komend werkbezoek
In het laatste kwartaal van 2022 hebben we de aanvullende restauraties die we voor dat jaar gepland hadden, laten uitvoeren. Vervolgens hebben we bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een kleine € 10.000 kunnen declareren t.l.v. de subsidie die ons was toegezegd voor aanvullende restauraties in 2021 en 2022. De declaratie is inmiddels aan ons uitgekeerd.
De finale inspectie van de uitgevoerde restauraties wordt dit jaar uitgevoerd tijdens een werkbezoek van een bestuursdelegatie. We maken i.o.m. onze lokale vertegenwoordiger dan ter plaatse een meerjaren onderhouds- en restauratieplan voor Peutjut, zodat we slechts om de paar jaar op werkbezoek hoeven. Daardoor werken we zo doelmatig mogelijk.

Donateursdag


Gaarne nodigen wij u uit voor onze Donateursdag op zondag 7 mei a.s. in de Kumpulan van Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem.
Vanzelfsprekend praten we u bij over onze werkzaamheden m.b.t. de instandhouding van Peutjut en m.b.t. relevante bestuursaangelegenheden.
Als inhoudelijk thema hebben we dit jaar gekozen voor de geschiedenis van de Atjeh-oorlog. Wij hebben de heer Bert Wenink bereid gevonden om over zijn nieuwe boek “Overgeven of Sneuvelen, de Atjeh-oorlog” te vertellen. De lezer beleeft de historische gebeurtenissen vooral mee door de ogen van een Duitse soldaat in Nederlandse dienst. Daarmee komt het KNIL ook weer tot leven, met alle bijzonderheden van die periode. Bert Wenink is neerlandicus en heeft vijf jaar gewerkt aan deze romandebuut.

Het tijdschema voor deze donateursdag is als volgt:
10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie/thee en de traditionele spekkoek
10.30 – 11.15 uur Stand van zaken Peutjut en de stichting door de bestuursleden
11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.00 uur “Overgeven of Sneuvelen, de Atjeh-oorlog” door Bert Wenink
12.00 – 12.30 uur Onderlinge gedachtewisseling met de schrijver/inleider.
12.30 – 13.00 uur Apéritief
13.00 uur Traditionele rijstmaaltijd (buffet)

Ook voor deze donateursdag geldt dat deze open staat voor belangstellenden. Mogelijk kunnen we hiermee ook potentiële donateurs aantrekken. Schroom dus niet om een of meerdere introducés mee te nemen.
U kunt zelf besluiten of u (en uw evt. introducés) alleen het ochtenddeel wil/willen bijwonen zonder gebruik te maken van het traditionele rijstbuffet, dan wel inbegrepen de rijstmaaltijd.

De kosten voor de donateursdag bedragen:
Of € 5 per persoon voor alleen de ontvangst en het ochtenddeel, inclusief koffie/thee zonder rijstbuffet.
Of € 30 per persoon inbegrepen de traditionele rijstmaaltijd en een drankje.
U (en belangstellenden) kunt (kunnen) zich als volgt aanmelden:
Of er email: info@peutjut-fonds.nl
Of telefonisch: 0313 – 477 091
De kosten (per persoon €5 zonder rijstmaaltijd of € 30 met rijstmaaltijd) kunt u:
Of overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donateursdag 7 mei”
Of contant betalen bij binnenkomst in de Kumpulan.

Donaties
Ook dit jaar hopen we weer op uw financiële steun te mogen rekenen, zodat wij met uw bijdrage het reguliere beheer en onderhoud op Peutjut kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw donatie overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut – Fonds onder vermelding van “Donatie 2023”. Onze hartelijke dank daarvoor.

Nieuwsbrief december 2022

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

Van de voorzitter
Het jaar 2022 ligt al weer bijna achter ons. Gelukkig waren er dit jaar minder corona-beperkingen en konden de onderhoudswerkzaamheden op Peutjut, inbegrepen aanvullende restauraties, gelukkig worden voortgezet.
Ik hoop dat u met mij uitkijkt naar een rustperiode tijdens de komende feestdagen om volgend jaar weer met frisse energie onze taken op te pakken.
Ik wens u, mede namens mijn overige bestuursleden fijne dagen en een gezond 2023 toe. Ik hoop u in het volgend jaar weer op onze donateursdag te mogen begroeten.

Richard Rhemrev

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut


De afgelopen maanden zijn weer de nodige aanvullende restauraties op Peutjut uitgevoerd.
Naast uw donaties maakte de extra subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) voor 2021-2022 dit mogelijk.
Onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) had daartoe in samenspraak met de Indonesische/Acehse monumentenorganisatie, de Balai Pelestrian Cagar Budaya, een selectie van te restaureren graven opgesteld.
Nadat we deze selectie hadden goedgekeurd, werd op basis van uitgebrachte offertes een lokale aannemer geselecteerd. In zijn offerte dient de aannemer per te restaureren graf een opgave van de werkzaamheden te vermelden met een kostenberekening. De foto op de andere zijde illustreren dit.
De voortgang en de kwaliteit van de restauraties werd door Adek, samen met de heer Adhi Surjana van de monumentenorganisatie, nauwlettend gevolgd.
Ten slotte werd door ons verantwoording afgelegd aan het PBCF.

Plannen voor 2023
Ook komend jaar gaan wij zorgen voor het reguliere beheer en onderhoud van Peutjut.
Ook willen we weer extra restauraties uitvoeren en hopen we dat we daartoe wederom voldoende donaties mogen ontvangen.
Nu de meeste corona beperkingen gelukkig achter ons liggen, verwachten we dat het aantal bezoekers van de Erebegraafplaats weer toeneemt en dat de nieuwe brugverbinding met het ernaast gelegen Tsunami-museum haar vruchten afwerpt.
En natuurlijk verheugen wij ons erop om u komend jaar weer te mogen ontmoeten tijdens onze Donateursdag.

Wij wensen u Fijne Kerstdagen en een Gezond 2023 toe !

Nieuwsbrief september 2022

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

Van de voorzitter

Gelukkig zijn de corona-beperkingen inmiddels voor een groot deel opgeheven en kunnen we onze reguliere activiteiten weer min of meer op de oude voet voortzetten, zoals het houden van een donateursdag, het laten uitvoeren van het dagelijks onderhoud op Peutjut en het laten uitvoeren van aanvullende restauraties.

Komend najaar gaan we als bestuur weer plannen maken voor 2023. Ook zijn we hard aan het nadenken hoe we ons teruglopend donateursbestand toch kunnen uitbreiden.

Ik wens u allen een goed en gezond najaar toe in de hoop dat corona ons niet alsnog extra beperkingen zal opleggen.

Richard Rhemrev

Afgelopen donateursdag

Vanwege de corona-beperkingen kon de afgelopen twee jaar onze donateursdag helaas niet doorgaan. Gelukkig dit jaar wel. Op 1 mei jl. ontmoetten we elkaar in de Kumpulan van Landgoed Bronbeek. De bestuursleden lichtten allereerst de laatste stand van zaken betreffende de Erebegraafplaats Peutjut toe. Daarna werd door brigadegeneraal b.d. Ruud Vermeulen uitgebreid stilgestaan bij het (toen nog lopende) Meerjarenonderzoek Dekolonisatie Nederlands-Indië. Duidelijk werd dat de onderzoekers deze periode uit onze geschiedenis tegen het licht houden vanuit hedendaagse normen. Ook is het geweld dat aan Indonesische zijde werd gebruikt en waarop ons optreden een reactie was, in de onderzoeken onderbelicht gebleven. Traditiegetrouw genoten we ook nu weer van een overheerlijk Indisch rijstbuffet.

Aanvullende restauraties op Peutjut

Ook dit jaar worden weer aanvullende restauraties op Peutjut uitgevoerd. Ook nu weer in nauwe samenwerking met de Indonesische (Acehse) monumentenorganisatie bepalen we samen met onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) welke graven aanvullend gerestaureerd moeten worden. Ook dit jaar hebben we daartoe nog een keer een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) toegezegd gekregen. Gelukkig maken extra donaties deze aanvullende restauraties mogelijk, ondanks het feit dat ons reguliere donateursbestand terugloopt en we deze tendens helaas nog niet gekeerd krijgen.

Social media

Het bestuur is samen met onze (jongere) adviseurs Shirley van Maanen en Xander Somers op zoek hoe we op social media meer bekendheid kunnen geven aan de Erebegraafplaats Peutjut en het werk van onze stichting. Dit met het uiteindelijke doel om ons reguliere donateursbestand uit te breiden.

Jaarverslag 2022

Inmiddels hebben we ons Jaarverslag 2022 afgerond en op onze website www.peutjut-fonds.nl geplaatst. 

In ons jaarverslag is ook onze financiële verantwoording van het afgelopen boekjaar met het verslag van onze kascontrole opgenomen. Het bestuur heeft Shirley van Maanen en Xander Somers bereid gevonden om de kascontrole uit te voeren.

De nieuwsbrieven die we u eerder in 2021 hebben toegezonden maken onderdeel uit van ons jaarverslag.

Ons jaarverslag voldoet aan de voorwaarden om als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te worden aangemerkt. De status ANBI maakt het mogelijk om uw giften aan de SPF voor 100% als belasting aftrekbaar op te voeren. Periodieke giften zelfs zonder drempel.

Wilt u ook onze nieuwsbrieven per e-mail ontvangen en/of wilt u ook donateur worden van de Stichting Peutjut-Fonds, stuur dan een e-mail met uw wens naar info@peutjut-fonds.nl

Nieuwsbrief maart 2022

(Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

Van de voorzitter

Wat we met z’n allen natuurlijk vurig hadden gehoopt, ‘nooit meer oorlog in Europa’, is de afgelopen maand helaas een illusie gebleken. Onze gedachten zijn daarom vaak bij de inwoners van Oekraïne die op dit moment zulke zware tijden meemaken.

Hoewel we m.b.t. het coronavirus nog wel voorzichtig blijven, kunnen we gelukkig steeds beter met het virus omgaan. De meeste van de beperkingen zijn inmiddels opgeheven. Voor uw bestuur aanleiding om op zondag 1 mei a.s. weer een donateursdag te organiseren. Deze keer zijn ook introducés van harte welkom. Hoewel de 1,5 meter afstand inmiddels niet meer verplicht is, zullen we de zaal zodanig inrichten dat deze afstand kan worden aangehouden. Wanneer u rondloopt, kunt u ook zelf besluiten om een mondkapje te dragen, indien dit voor u beter voelt.

Het recente nieuws uit de Oekraine heeft de uitkomt van het meerjarenonderzoek Dekolonisatie van Nederlands-Indië op 17 februari jl. overschaduwd. Toch zijn velen die zich op de een of andere manier met Indonesië verbonden voelen, geraakt door de uitkomsten van dit onderzoek. De meningen over de uitkomsten zijn verdeeld. De wijze waarop onze stichting samen met Indonesië/Aceh terugkijkt op onze koloniale geschiedenis in Atjeh en gezamenlijk de Erebegraafplaats Peutjut in stand houdt als zichtbaar erfgoed van ons gemeenschappelijk verleden, is een mooi voorbeeld hoe je naar onze geschiedenis kunt kijken. Wij hebben dan ook besloten om tijdens onze donateursdag aan het meerjarenonderzoek speciale aandacht te besteden. Onderstaand leest u hierover meer.

Ik kijk ernaar uit om u allen op zondag 1 mei a.s. weer te kunnen begroeten.

Richard Rhemrev

Donateursdag
Gaarne nodigen wij u uit voor onze Donateursdag op zondag 1 mei a.s. in de Kumpulan van Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem.
Behalve dat we u bijpraten over onze werkzaamheden m.b.t. de instandhouding van Peutjut, staan we ook stil bij het meerjarenonderzoek Dekolonisatie van Nederlands-Indië. Brigade-generaal b.d. Ruud Vermeulen hebben we bereid gevonden om als gastspreker dit thema voor ons toe te lichten. Als voorzitter van het Georganiseerd Overleg Regimenten en Korpsen Konijnklijke Landmacht heeft hij het meerjarenonderzoek op de voet gevolgd. Xander Somers zal daarna onze onderlinge gedachtewisseling over dit thema leiden, waarbij we ook stil zullen staan bij de vraag hoe we de schijnwerpers op de Stichting Peutjut-Fonds kunnen zetten, als schoolvoorbeeld hoe je samen met Indonesië/Aceh naar onze koloniale geschiedenis kunt kijken en samen, soms ook letterlijk bruggen kunt bouwen. Xander Somers adviseert samen met Shirley van Maanen het bestuur hoe we (beter) gebruik kunnen maken van sociale media om onze stichting onder de aandacht te brengen van een breder en ook jonger publiek.

Het tijdschema voor deze donateursdag is als volgt:

10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie/thee en de traditionele spekkoek
10.30 – 11.15 uur Stand van zaken Peutjut en Stichting Peutjut-Fonds door de bestuursleden
11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.00 uur Meerjarenonderzoek Dekolonisatie Nederlands-Indië door bgen b.d. Ruud Vermeulen
12.00 – 12.30 uur Onderlinge gedachtewisseling o.l.v. Xander Somers
12.30 – 13.00 uur Apéritief
13.00 uur Traditionele rijstmaaltijd (buffet)

Ons vaste donateursbestand loopt helaas nog steeds terug. We moeten er met z’n allen echt werk van maken om ons donateursbestand uit te bereiden om een vaste basis te hebben die garant staat om de werkzaamheden van onze stichting te kunnen uitvoeren. Daarom hebben we ook besloten om onze donateursdagen ook open te stellen voor introducés. Mogelijk kunnen we hiermee dus ook potentiële donateurs aantrekken. Schroom dus niet om een of meerdere introducés mee te nemen.

U kunt zelf besluiten of u (en uw evt. introducés) alleen het ochtenddeel wil/willen bijwonen zonder gebruik te maken van het traditionele rijstbuffet, dan wel inbegrepen de rijstmaaltijd.
De kosten voor de donateursdag bedragen:
Of € 5 per persoon voor alleen de ontvangst en het ochtenddeel, inclusief koffie/thee zonder rijstbuffet.
Of € 25 per persoon inbegrepen de traditionele rijstmaaltijd met een drankje.
U (en uw evt. introducés) kunt (kunnen) zich als volgt aanmelden:
Of er email: info@peutjut-fonds.nl
Of telefonisch: 0313 – 477 091
De kosten (per persoon €5 zonder rijstmaaltijd of € 25 met rijstmaaltijd) kunt u:
Of overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donateursdag 1 mei”
Of contant betalen bij binnenkomst in de Kumpulan.

Donaties
Ook dit jaar hopen we weer op uw financiële steun te mogen rekenen, zodat wij met uw bijdrage het reguliere beheer en onderhoud op Peutjut kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw donatie overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donatie 2021”. Onze hartelijke dank daarvoor.

Nieuwsbrief december 2021

(klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

Van de voorzitter

V.w.b. de COVID-crisis is het helaas nog steeds een moeilijke tijd voor ons allemaal. De besmettingen en als gevolg daarvan de ziekenhuis opnames zijn helaas weer drastisch opgelopen. Aanvullende beperkende maatregelen waren daardoor helaas onvermijdelijk. Gelukkig is een derde beschermende boostervaccinatie beschikbaar.

Hoewel in Banda Aceh het virus ook nog steeds rondwaart, konden op Peutjut, met restricties, gelukkig wel het onderhoud en de nodige restauraties worden uitgevoerd. Werk dat wij dankzij uw donaties konden laten aanbesteden.

Bijzonder nieuws kan ik u ook melden. Tijdens mijn laatste werkbezoek werd ik “historisch” uitgedaagd door de directeur van het Tsunami museum. Zij vond dat Nederland vrij eenzijdig naar onze gezamenlijke geschiedenis keek en nog kijkt. Na het lezen van onze bezoekersgids, van oud-bestuurder Geerts, kwam zij op haar uitspraak terug, zij heeft niets dan lof over de manier waarop wij in onze bezoekersgids over onze geschiedenis schrijven. Een bijzonder compliment! Uiteraard heb ik haar bericht met Gerard Geerts gedeeld.

Richard Rhemrev

Jaarverslag Stichting Peutjut-Fonds 2020
Inmiddels hebben wij ook ons Jaarverslag 2020 opgesteld dat u hier kunt inzien en downloaden.
In dit jaarverslag zijn de doelstellingen van de stichting opgenomen en geven wij aan op welke wijze wij in 2020 invulling hebben gegeven aan het behalen van deze doelstellingen.
Zo werden naast het reguliere beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut aanvullende restauraties uitgevoerd.
Ook treft u in het jaarverslag onze financiële verantwoording over het boekjaar 2020 aan.

Het jaarverslag is een samenvatting van de informatie die wij u in de loop van 2020 met onze drie nieuwsbrieven hebben verstrekt.

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut

De contacten die de voorzitter tijdens zijn vorige werkbezoek heeft gelegd met de directeur van het Tsunami museum, heeft er inmiddels toe geleid dat er een verbinding voor voetgangers is gemaakt tussen de Erebegraafplaats Peutjut en het Tsunami museum. Wij verwachten dat bezoekers aan het Tusunami museum hierdoor ook vaker Peutjut zullen bezoeken. Symbolisch zouden we kunnen zeggen dat deze voetgangersverbinding een brug is tussen twee culturen en een brug tussen heden en verleden. Zie onderstaande foto.

Ook in dit najaar werd het reguliere onderhoud op Peutjut uitgevoerd door onze beheerder Amri met ondersteuning van de gemeente Banda Aceh.

Bovendien zijn na inventarisatie van nog dit jaar te restaureren graven voorbereidingen getroffen om deze restauraties uit te kunnen voeren.
De foto links geeft een indruk hoe ongewenste plantengroei (en dat gaat heel snel in de tropen) grafmonumenten kan aantasten.
Voordat een restauratie plaatsvindt, worden eerst plantenresten en onkruid verwijderd.
De restauraties die we dit jaar en volgend jaar uitvoeren, komen ten laste van de toegezegde subsidie van het prins Bernhard Cultuurfonds en ten laste van de extra donatie die wij wederom van de Stichting Tuurlijk mochten ontvangen.

Plannen voor 2022
Ook komend jaar gaan wij weer zorgen voor het reguliere beheer en onderhoud van Peutjut.
Daarenboven gaan we wederom extra restauraties uitvoeren. Begin volgend jaar zal onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) daartoe, in samenspraak met de Indonesische Monumentenorganisatie, aanvullende plannen opstellen.
Met u zullen we er echt werk van moeten maken om ons donateursbestand uit te breiden.
En natuurlijk hopen wij dat het volgend jaar weer mogelijk zal zijn om elkaar te ontmoeten tijdens een Donateursdag.

Tot slot wenst het bestuur u Fijne Kerstdagen en een Gezond 2022 toe!