Nieuwsbrief maart 2024

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen.

Van de voorzitter

Ook in 2024 gaan we ons weer inzetten om de Erebegraafplaats Peutjut in een zo goed mogelijke staat van onderhoud te houden en laten waar nodig ook dit jaar weer aanvullende verbeteringen uitvoeren. Tijdens ons werkbezoek vorig jaar hebben we met onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) afgesproken dat hij in samenspraak met de Indonesische monumentenorganisatie een inventarisatie maakt welke delen van Peutjut dit jaar extra aandacht krijgen.

Verder gaan we Peutjut en onze stichting ook dit jaar weer bij een breder publiek onder de aandacht brengen. Dit doen we o.a. door aanwezigheid op de komende TongTong Fair in Den Haag waar we met collega-stichtingen zoals de Indische Genealogische Vereniging (www.igv.nl) een stand delen. Onze secretaris Shirley van Maanen was er in 2023 voor het eerst bij en we merkten dat het een goed begin is voor o.m. de naamsbekendheid van onze stichting.

Onze donateursdag blijven we in het voorjaar organiseren en wel op zondag 2 juni a.s. Het thema is Banda Aceh en Peutjut. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief.

Ik kijk ernaar uit om u allen op zondag 2 juni a.s. op Bronbeek te mogen begroeten.

Richard Rhemrev.

Met deelname aan o.a. Tong Tong Fair geven we meer bekendheid aan Peutjut en aan onze stichting

Op uitnodiging van het IGV (Indische Genealogische Vereniging) en het CBG (Centraal bureau van de Genealogie) stonden wij op 7 september 2023 bij de Tong Tong Fair in Den Haag. Een mooie manier om Stichting Peutjut Fonds een gezicht te geven, informatie te delen over de begraafplaats Peutjut in Banda Aceh en een unieke kans om onze naamsbekendheid te vergroten. 

Namens onze stichting was onze secretaris bij het ingeplande expert uurtje aanwezig (het bleef niet alleen bij een uurtje). Het onderwerp van de dag was “Oorlogsgraven in Indonesië”. Het publiek kreeg de mogelijkheid om ook passagierslijsten te checken, Indische DNA en militaire bronnen te onderzoeken. Het opvragen van informatie in de oude Indische paspoort archieven was ontzettend populair. 

Voor ons natuurlijk een fantastische manier om informatie te verschaffen over onze stichting en over de Erebegraafplaats Peutjut. Zeker voor herhaling vatbaar! Wij hopen dan ook op deze manier steeds meer onze Stichting Peutjut-Fonds in de spotlights te zetten. Meer kennis over de geschiedenis, maar ook het heden en het verleden te verbinden is belangrijk om meer donateurs in de toekomst voor onze stichting te kunnen werven. 

Ten slotte hebben onze voorzitter en penningmeester onze contacten met de IGV aangehaald door deelname de jaarlijkse IGV-ledendag, o.a. resulterend in een spreker voor onze komende donateursdag. 

Donateursdag

Gaarne nodigen wij u uit voor onze Donateursdag op zondag 2 juni a.s. in de Kumpulan van Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem.

Vanzelfsprekend praten we u tijdens deze donateursdag bij over onze werkzaamheden m.b.t. de instandhouding van Peutjut en delen we met u  relevante bestuursaangelegenheden.

Als inhoudelijk thema hebben we dit jaar gekozen voor een lezing over Banda Aceh en Peutjut. Wij hebben Walter Roelofsen (zie foto), penningmeester van de Indische Genealogische Vereniging (IGV) bereid gevonden om hierover een voordracht te houden.

Het tijdschema voor deze donateursdag is als volgt:

10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie/thee en de traditionele spekkoek

10.30 – 11.15 uur Stand van zaken Peutjut en de stichting door de bestuursleden

11.15 – 11.30 uur Pauze

11.30 – 12.00 uur Banda Aceh en Peutjut door Walter Roelofsen (IGV)

12.00 – 12.30 uur Onderlinge gedachtewisseling met de schrijver/inleider.

12.30 – 13.00 uur Apéritief

13.00 uur Traditionele rijstmaaltijd (buffet)

Ook voor deze donateursdag geldt weer dat deze open staat voor belangstellenden. Mogelijk kunnen we hiermee ook potentiële donateurs aantrekken. Schroom dus niet om een of meerdere introducés mee te nemen. 

U kunt zelf besluiten of u (en uw evt. introducés) alleen het ochtenddeel wil/willen bijwonen zonder gebruik te maken van het traditionele rijstbuffet, dan wel inbegrepen de rijstmaaltijd. 

De kosten voor de donateursdag bedragen: 

  • Of € 5 per persoon voor alleen de ontvangst en het ochtenddeel, inclusief koffie/thee zonder rijstbuffet.
  • Of € 30 per persoon inbegrepen de traditionele rijstmaaltijd en een drankje.

U (en belangstellenden) kunt (kunnen) zich als volgt aanmelden:

De kosten (per persoon €5 zonder rijstmaaltijd of € 30 met rijstmaaltijd) kunt u:

  • Of overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donateursdag 2 juni”
  • Of contant betalen bij binnenkomst in de Kumpulan.

DonatiesOok dit jaar hopen we weer op uw financiële steun te mogen rekenen, zodat wij met uw bijdrage het reguliere beheer en onderhoud op Peutjut kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw donatie overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut – Fonds onder vermelding van “Donatie 2024”. Onze hartelijke dank daarvoor.

Nieuwsbrief december 2023

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen.

Van de voorzitter
Het jaar 2023 ligt al weer bijna achter ons. Wanneer u deze nieuwsbrief per e-mail ontvangt zijn wij op tijd om u fijne feestdagen toe te kunnen wensen. Indien u de nieuwsbrief per post ontvangt, liggen de Kerstdagen waarschijnlijk al achter u en hopen we dat u en de uwen daar met genoegen aan terugdenken.

Gelukkig konden we in het afgelopen jaar weer een werkbezoek aan Aceh brengen om met eigen ogen de (restauratie) werkzaamheden van de afgelopen jaren te beoordelen en om in overleg met onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) en de lokale autoriteiten kaders uit te zetten voor de werkzaamheden van de komende jaren. Tevens was dit voor onze secretaris Shirley van Maanen een goede gelegenheid om velen ter plaatse te leren kennen en daarmee bij activiteiten in Nederland (o.a. bij de Tong Tong Fair in Den Haag, voorheen Pasar Malam genaamd) uit eigen ervaring te kunnen spreken.

Mede namens mijn overige bestuursleden wens ik u alvast een gezond 2024 toe. Ik hoop u in het volgend jaar weer op onze donateursdag (op zondag 2 juni 2024) te mogen begroeten.

Richard Rhemrev.

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut
Tijdens het werkbezoek aan Peutjut afgelopen zomer hebben we onder meer geconstateerd dat ook Aceh te maken heeft met de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. Ook daar vinden steeds vaker hevige stortbuien plaats die voor veel wateroverlast zorgen. Met name in het lagergelegen centrum van Banda Aceh, waarin ook de Erebegraafplaats Peutjut is gelegen. Wanneer als gevolg daarvan grote delen van Peutjut enige tijd blank staan, verzakken de monumenten in de dan weke ondergrond. Het herstel daarvan kost veel moeite en vergt ook veel mankracht (zie foto). Het is dan bijna letterlijk “dweilen met de kraan open”. We zullen de komende tijd dus niet alleen naar het herstel en het onderhoud van de monumenten moeten kijken, maar we zullen noodgedwongen ook extra aandacht moeten besteden aan de infrastructuur op Peutjut en dan met name het onderhoud en de verbetering van de waterafvoerkanalen. Mogelijk dat ook aanvullende drainage gewenst is. Daarmee is echter het totale wateroverlastprobleem nog niet opgelost, omdat ook de gemeente Banda Aceh “aan de bak moet”, omdat de wateroverlast na hevige regenval in het gehele centrum moet worden aangepakt. We onderhouden door tussenkomst van onze lokale vertegenwoordiger daarover contact met de lokale autoriteiten.

Middelbare scholieren bezoeken Peutjut
Het belang van de Erebegraafplaats als waardevol cultureel erfgoed staat gelukkig ook in de belangstelling van jongeren. Zo bezoeken met enige regelmaat in Aceh leerlingen van scholen en studenten van universiteiten Peutjut.
Zie foto’s, met op de foto boven onze beheerder en onderhoudsman Amri.

Ook zijn onze nieuwe bestuursleden Shirley van Maanen en Xander Somers actief bij het in Nederland onder de aandacht brengen van Peutjut bij een breder publiek. O.a. door onze aanwezigheid op de Tong Tong Fair in Den Haag en door presentatie op Social Media.

Donaties en giften
Ook het afgelopen jaar konden we wederom op financiële steun rekenen van onze trouwe donateurs. Ook werden we verblijd met giften. Met elkaar zijn we daardoor in staat om samen met Indonesië de Erebegraafplaats Peutjut voor langere tijd in stand te houden. Onze hartelijke dank daarvoor.

Nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Mocht u inmiddels over een e-mailadres beschikken en onze nieuwsbrieven nog per post ontvangen, laat ons dan gaarne uw e-mailadres weten door een e-mail te sturen naar info@peutjut-fonds.nl. Dan sturen we ook u de nieuwsbrieven in het vervolg digitaal toe. Dit werkt sneller en is bovendien kostenbesparend.

Nogmaals hele fijne Kerstdagen en een gezond 2024 toegewenst !

Nieuwsbrief maart 2023

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen.

Van de voorzitter

We zijn het nieuwe jaar begonnen met een uitbreiding van het bestuur van onze stichting. Shirley van Maanen (geheel links op de foto) gaat de functie van secretaris vervullen en Xander Somers (2e van rechts, met de witte trui) richt zich op culturele aangelegenheden. Beiden adviseerden ons bestuur al een paar jaar m.b.t. de vraag hoe we ons donateursbestand kunnen uitbreiden en verjongen, mede m.b.v. social media, maar ook door aanwezigheid bij evenementen, zoals de Pasar Malam.

Een donateursdag in het voorjaar is goed bevallen. Onze volgende donateursdag organiseren we dit jaar daarom op zondag 7 mei a.s. met als thema de geschiedenis van de Atjeh-oorlog in romanvorm. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief.

Ik kijk ernaar uit om u allen op zondag 7 mei a.s. op Bronbeek te mogen begroeten.

Richard Rhemrev

Aanvullende restauraties op Peutjut en komend werkbezoek
In het laatste kwartaal van 2022 hebben we de aanvullende restauraties die we voor dat jaar gepland hadden, laten uitvoeren. Vervolgens hebben we bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een kleine € 10.000 kunnen declareren t.l.v. de subsidie die ons was toegezegd voor aanvullende restauraties in 2021 en 2022. De declaratie is inmiddels aan ons uitgekeerd.
De finale inspectie van de uitgevoerde restauraties wordt dit jaar uitgevoerd tijdens een werkbezoek van een bestuursdelegatie. We maken i.o.m. onze lokale vertegenwoordiger dan ter plaatse een meerjaren onderhouds- en restauratieplan voor Peutjut, zodat we slechts om de paar jaar op werkbezoek hoeven. Daardoor werken we zo doelmatig mogelijk.

Donateursdag


Gaarne nodigen wij u uit voor onze Donateursdag op zondag 7 mei a.s. in de Kumpulan van Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem.
Vanzelfsprekend praten we u bij over onze werkzaamheden m.b.t. de instandhouding van Peutjut en m.b.t. relevante bestuursaangelegenheden.
Als inhoudelijk thema hebben we dit jaar gekozen voor de geschiedenis van de Atjeh-oorlog. Wij hebben de heer Bert Wenink bereid gevonden om over zijn nieuwe boek “Overgeven of Sneuvelen, de Atjeh-oorlog” te vertellen. De lezer beleeft de historische gebeurtenissen vooral mee door de ogen van een Duitse soldaat in Nederlandse dienst. Daarmee komt het KNIL ook weer tot leven, met alle bijzonderheden van die periode. Bert Wenink is neerlandicus en heeft vijf jaar gewerkt aan deze romandebuut.

Het tijdschema voor deze donateursdag is als volgt:
10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie/thee en de traditionele spekkoek
10.30 – 11.15 uur Stand van zaken Peutjut en de stichting door de bestuursleden
11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.00 uur “Overgeven of Sneuvelen, de Atjeh-oorlog” door Bert Wenink
12.00 – 12.30 uur Onderlinge gedachtewisseling met de schrijver/inleider.
12.30 – 13.00 uur Apéritief
13.00 uur Traditionele rijstmaaltijd (buffet)

Ook voor deze donateursdag geldt dat deze open staat voor belangstellenden. Mogelijk kunnen we hiermee ook potentiële donateurs aantrekken. Schroom dus niet om een of meerdere introducés mee te nemen.
U kunt zelf besluiten of u (en uw evt. introducés) alleen het ochtenddeel wil/willen bijwonen zonder gebruik te maken van het traditionele rijstbuffet, dan wel inbegrepen de rijstmaaltijd.

De kosten voor de donateursdag bedragen:
Of € 5 per persoon voor alleen de ontvangst en het ochtenddeel, inclusief koffie/thee zonder rijstbuffet.
Of € 30 per persoon inbegrepen de traditionele rijstmaaltijd en een drankje.
U (en belangstellenden) kunt (kunnen) zich als volgt aanmelden:
Of er email: info@peutjut-fonds.nl
Of telefonisch: 0313 – 477 091
De kosten (per persoon €5 zonder rijstmaaltijd of € 30 met rijstmaaltijd) kunt u:
Of overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donateursdag 7 mei”
Of contant betalen bij binnenkomst in de Kumpulan.

Donaties
Ook dit jaar hopen we weer op uw financiële steun te mogen rekenen, zodat wij met uw bijdrage het reguliere beheer en onderhoud op Peutjut kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw donatie overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut – Fonds onder vermelding van “Donatie 2023”. Onze hartelijke dank daarvoor.

Nieuwsbrief december 2022

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

Van de voorzitter
Het jaar 2022 ligt al weer bijna achter ons. Gelukkig waren er dit jaar minder corona-beperkingen en konden de onderhoudswerkzaamheden op Peutjut, inbegrepen aanvullende restauraties, gelukkig worden voortgezet.
Ik hoop dat u met mij uitkijkt naar een rustperiode tijdens de komende feestdagen om volgend jaar weer met frisse energie onze taken op te pakken.
Ik wens u, mede namens mijn overige bestuursleden fijne dagen en een gezond 2023 toe. Ik hoop u in het volgend jaar weer op onze donateursdag te mogen begroeten.

Richard Rhemrev

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut


De afgelopen maanden zijn weer de nodige aanvullende restauraties op Peutjut uitgevoerd.
Naast uw donaties maakte de extra subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) voor 2021-2022 dit mogelijk.
Onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) had daartoe in samenspraak met de Indonesische/Acehse monumentenorganisatie, de Balai Pelestrian Cagar Budaya, een selectie van te restaureren graven opgesteld.
Nadat we deze selectie hadden goedgekeurd, werd op basis van uitgebrachte offertes een lokale aannemer geselecteerd. In zijn offerte dient de aannemer per te restaureren graf een opgave van de werkzaamheden te vermelden met een kostenberekening. De foto op de andere zijde illustreren dit.
De voortgang en de kwaliteit van de restauraties werd door Adek, samen met de heer Adhi Surjana van de monumentenorganisatie, nauwlettend gevolgd.
Ten slotte werd door ons verantwoording afgelegd aan het PBCF.

Plannen voor 2023
Ook komend jaar gaan wij zorgen voor het reguliere beheer en onderhoud van Peutjut.
Ook willen we weer extra restauraties uitvoeren en hopen we dat we daartoe wederom voldoende donaties mogen ontvangen.
Nu de meeste corona beperkingen gelukkig achter ons liggen, verwachten we dat het aantal bezoekers van de Erebegraafplaats weer toeneemt en dat de nieuwe brugverbinding met het ernaast gelegen Tsunami-museum haar vruchten afwerpt.
En natuurlijk verheugen wij ons erop om u komend jaar weer te mogen ontmoeten tijdens onze Donateursdag.

Wij wensen u Fijne Kerstdagen en een Gezond 2023 toe !

Nieuwsbrief september 2022

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

Van de voorzitter

Gelukkig zijn de corona-beperkingen inmiddels voor een groot deel opgeheven en kunnen we onze reguliere activiteiten weer min of meer op de oude voet voortzetten, zoals het houden van een donateursdag, het laten uitvoeren van het dagelijks onderhoud op Peutjut en het laten uitvoeren van aanvullende restauraties.

Komend najaar gaan we als bestuur weer plannen maken voor 2023. Ook zijn we hard aan het nadenken hoe we ons teruglopend donateursbestand toch kunnen uitbreiden.

Ik wens u allen een goed en gezond najaar toe in de hoop dat corona ons niet alsnog extra beperkingen zal opleggen.

Richard Rhemrev

Afgelopen donateursdag

Vanwege de corona-beperkingen kon de afgelopen twee jaar onze donateursdag helaas niet doorgaan. Gelukkig dit jaar wel. Op 1 mei jl. ontmoetten we elkaar in de Kumpulan van Landgoed Bronbeek. De bestuursleden lichtten allereerst de laatste stand van zaken betreffende de Erebegraafplaats Peutjut toe. Daarna werd door brigadegeneraal b.d. Ruud Vermeulen uitgebreid stilgestaan bij het (toen nog lopende) Meerjarenonderzoek Dekolonisatie Nederlands-Indië. Duidelijk werd dat de onderzoekers deze periode uit onze geschiedenis tegen het licht houden vanuit hedendaagse normen. Ook is het geweld dat aan Indonesische zijde werd gebruikt en waarop ons optreden een reactie was, in de onderzoeken onderbelicht gebleven. Traditiegetrouw genoten we ook nu weer van een overheerlijk Indisch rijstbuffet.

Aanvullende restauraties op Peutjut

Ook dit jaar worden weer aanvullende restauraties op Peutjut uitgevoerd. Ook nu weer in nauwe samenwerking met de Indonesische (Acehse) monumentenorganisatie bepalen we samen met onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) welke graven aanvullend gerestaureerd moeten worden. Ook dit jaar hebben we daartoe nog een keer een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) toegezegd gekregen. Gelukkig maken extra donaties deze aanvullende restauraties mogelijk, ondanks het feit dat ons reguliere donateursbestand terugloopt en we deze tendens helaas nog niet gekeerd krijgen.

Social media

Het bestuur is samen met onze (jongere) adviseurs Shirley van Maanen en Xander Somers op zoek hoe we op social media meer bekendheid kunnen geven aan de Erebegraafplaats Peutjut en het werk van onze stichting. Dit met het uiteindelijke doel om ons reguliere donateursbestand uit te breiden.

Jaarverslag 2022

Inmiddels hebben we ons Jaarverslag 2022 afgerond en op onze website www.peutjut-fonds.nl geplaatst. 

In ons jaarverslag is ook onze financiële verantwoording van het afgelopen boekjaar met het verslag van onze kascontrole opgenomen. Het bestuur heeft Shirley van Maanen en Xander Somers bereid gevonden om de kascontrole uit te voeren.

De nieuwsbrieven die we u eerder in 2021 hebben toegezonden maken onderdeel uit van ons jaarverslag.

Ons jaarverslag voldoet aan de voorwaarden om als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te worden aangemerkt. De status ANBI maakt het mogelijk om uw giften aan de SPF voor 100% als belasting aftrekbaar op te voeren. Periodieke giften zelfs zonder drempel.

Wilt u ook onze nieuwsbrieven per e-mail ontvangen en/of wilt u ook donateur worden van de Stichting Peutjut-Fonds, stuur dan een e-mail met uw wens naar info@peutjut-fonds.nl

Nieuwsbrief maart 2022

(Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

Van de voorzitter

Wat we met z’n allen natuurlijk vurig hadden gehoopt, ‘nooit meer oorlog in Europa’, is de afgelopen maand helaas een illusie gebleken. Onze gedachten zijn daarom vaak bij de inwoners van Oekraïne die op dit moment zulke zware tijden meemaken.

Hoewel we m.b.t. het coronavirus nog wel voorzichtig blijven, kunnen we gelukkig steeds beter met het virus omgaan. De meeste van de beperkingen zijn inmiddels opgeheven. Voor uw bestuur aanleiding om op zondag 1 mei a.s. weer een donateursdag te organiseren. Deze keer zijn ook introducés van harte welkom. Hoewel de 1,5 meter afstand inmiddels niet meer verplicht is, zullen we de zaal zodanig inrichten dat deze afstand kan worden aangehouden. Wanneer u rondloopt, kunt u ook zelf besluiten om een mondkapje te dragen, indien dit voor u beter voelt.

Het recente nieuws uit de Oekraine heeft de uitkomt van het meerjarenonderzoek Dekolonisatie van Nederlands-Indië op 17 februari jl. overschaduwd. Toch zijn velen die zich op de een of andere manier met Indonesië verbonden voelen, geraakt door de uitkomsten van dit onderzoek. De meningen over de uitkomsten zijn verdeeld. De wijze waarop onze stichting samen met Indonesië/Aceh terugkijkt op onze koloniale geschiedenis in Atjeh en gezamenlijk de Erebegraafplaats Peutjut in stand houdt als zichtbaar erfgoed van ons gemeenschappelijk verleden, is een mooi voorbeeld hoe je naar onze geschiedenis kunt kijken. Wij hebben dan ook besloten om tijdens onze donateursdag aan het meerjarenonderzoek speciale aandacht te besteden. Onderstaand leest u hierover meer.

Ik kijk ernaar uit om u allen op zondag 1 mei a.s. weer te kunnen begroeten.

Richard Rhemrev

Donateursdag
Gaarne nodigen wij u uit voor onze Donateursdag op zondag 1 mei a.s. in de Kumpulan van Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem.
Behalve dat we u bijpraten over onze werkzaamheden m.b.t. de instandhouding van Peutjut, staan we ook stil bij het meerjarenonderzoek Dekolonisatie van Nederlands-Indië. Brigade-generaal b.d. Ruud Vermeulen hebben we bereid gevonden om als gastspreker dit thema voor ons toe te lichten. Als voorzitter van het Georganiseerd Overleg Regimenten en Korpsen Konijnklijke Landmacht heeft hij het meerjarenonderzoek op de voet gevolgd. Xander Somers zal daarna onze onderlinge gedachtewisseling over dit thema leiden, waarbij we ook stil zullen staan bij de vraag hoe we de schijnwerpers op de Stichting Peutjut-Fonds kunnen zetten, als schoolvoorbeeld hoe je samen met Indonesië/Aceh naar onze koloniale geschiedenis kunt kijken en samen, soms ook letterlijk bruggen kunt bouwen. Xander Somers adviseert samen met Shirley van Maanen het bestuur hoe we (beter) gebruik kunnen maken van sociale media om onze stichting onder de aandacht te brengen van een breder en ook jonger publiek.

Het tijdschema voor deze donateursdag is als volgt:

10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie/thee en de traditionele spekkoek
10.30 – 11.15 uur Stand van zaken Peutjut en Stichting Peutjut-Fonds door de bestuursleden
11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.00 uur Meerjarenonderzoek Dekolonisatie Nederlands-Indië door bgen b.d. Ruud Vermeulen
12.00 – 12.30 uur Onderlinge gedachtewisseling o.l.v. Xander Somers
12.30 – 13.00 uur Apéritief
13.00 uur Traditionele rijstmaaltijd (buffet)

Ons vaste donateursbestand loopt helaas nog steeds terug. We moeten er met z’n allen echt werk van maken om ons donateursbestand uit te bereiden om een vaste basis te hebben die garant staat om de werkzaamheden van onze stichting te kunnen uitvoeren. Daarom hebben we ook besloten om onze donateursdagen ook open te stellen voor introducés. Mogelijk kunnen we hiermee dus ook potentiële donateurs aantrekken. Schroom dus niet om een of meerdere introducés mee te nemen.

U kunt zelf besluiten of u (en uw evt. introducés) alleen het ochtenddeel wil/willen bijwonen zonder gebruik te maken van het traditionele rijstbuffet, dan wel inbegrepen de rijstmaaltijd.
De kosten voor de donateursdag bedragen:
Of € 5 per persoon voor alleen de ontvangst en het ochtenddeel, inclusief koffie/thee zonder rijstbuffet.
Of € 25 per persoon inbegrepen de traditionele rijstmaaltijd met een drankje.
U (en uw evt. introducés) kunt (kunnen) zich als volgt aanmelden:
Of er email: info@peutjut-fonds.nl
Of telefonisch: 0313 – 477 091
De kosten (per persoon €5 zonder rijstmaaltijd of € 25 met rijstmaaltijd) kunt u:
Of overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donateursdag 1 mei”
Of contant betalen bij binnenkomst in de Kumpulan.

Donaties
Ook dit jaar hopen we weer op uw financiële steun te mogen rekenen, zodat wij met uw bijdrage het reguliere beheer en onderhoud op Peutjut kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw donatie overmaken naar IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donatie 2021”. Onze hartelijke dank daarvoor.