Nieuwsbrief december 2021

(klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

Van de voorzitter

V.w.b. de COVID-crisis is het helaas nog steeds een moeilijke tijd voor ons allemaal. De besmettingen en als gevolg daarvan de ziekenhuis opnames zijn helaas weer drastisch opgelopen. Aanvullende beperkende maatregelen waren daardoor helaas onvermijdelijk. Gelukkig is een derde beschermende boostervaccinatie beschikbaar.

Hoewel in Banda Aceh het virus ook nog steeds rondwaart, konden op Peutjut, met restricties, gelukkig wel het onderhoud en de nodige restauraties worden uitgevoerd. Werk dat wij dankzij uw donaties konden laten aanbesteden.

Bijzonder nieuws kan ik u ook melden. Tijdens mijn laatste werkbezoek werd ik “historisch” uitgedaagd door de directeur van het Tsunami museum. Zij vond dat Nederland vrij eenzijdig naar onze gezamenlijke geschiedenis keek en nog kijkt. Na het lezen van onze bezoekersgids, van oud-bestuurder Geerts, kwam zij op haar uitspraak terug, zij heeft niets dan lof over de manier waarop wij in onze bezoekersgids over onze geschiedenis schrijven. Een bijzonder compliment! Uiteraard heb ik haar bericht met Gerard Geerts gedeeld.

Richard Rhemrev

Jaarverslag Stichting Peutjut-Fonds 2020
Inmiddels hebben wij ook ons Jaarverslag 2020 opgesteld dat u hier kunt inzien en downloaden.
In dit jaarverslag zijn de doelstellingen van de stichting opgenomen en geven wij aan op welke wijze wij in 2020 invulling hebben gegeven aan het behalen van deze doelstellingen.
Zo werden naast het reguliere beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut aanvullende restauraties uitgevoerd.
Ook treft u in het jaarverslag onze financiële verantwoording over het boekjaar 2020 aan.

Het jaarverslag is een samenvatting van de informatie die wij u in de loop van 2020 met onze drie nieuwsbrieven hebben verstrekt.

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut

De contacten die de voorzitter tijdens zijn vorige werkbezoek heeft gelegd met de directeur van het Tsunami museum, heeft er inmiddels toe geleid dat er een verbinding voor voetgangers is gemaakt tussen de Erebegraafplaats Peutjut en het Tsunami museum. Wij verwachten dat bezoekers aan het Tusunami museum hierdoor ook vaker Peutjut zullen bezoeken. Symbolisch zouden we kunnen zeggen dat deze voetgangersverbinding een brug is tussen twee culturen en een brug tussen heden en verleden. Zie onderstaande foto.

Ook in dit najaar werd het reguliere onderhoud op Peutjut uitgevoerd door onze beheerder Amri met ondersteuning van de gemeente Banda Aceh.

Bovendien zijn na inventarisatie van nog dit jaar te restaureren graven voorbereidingen getroffen om deze restauraties uit te kunnen voeren.
De foto links geeft een indruk hoe ongewenste plantengroei (en dat gaat heel snel in de tropen) grafmonumenten kan aantasten.
Voordat een restauratie plaatsvindt, worden eerst plantenresten en onkruid verwijderd.
De restauraties die we dit jaar en volgend jaar uitvoeren, komen ten laste van de toegezegde subsidie van het prins Bernhard Cultuurfonds en ten laste van de extra donatie die wij wederom van de Stichting Tuurlijk mochten ontvangen.

Plannen voor 2022
Ook komend jaar gaan wij weer zorgen voor het reguliere beheer en onderhoud van Peutjut.
Daarenboven gaan we wederom extra restauraties uitvoeren. Begin volgend jaar zal onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) daartoe, in samenspraak met de Indonesische Monumentenorganisatie, aanvullende plannen opstellen.
Met u zullen we er echt werk van moeten maken om ons donateursbestand uit te breiden.
En natuurlijk hopen wij dat het volgend jaar weer mogelijk zal zijn om elkaar te ontmoeten tijdens een Donateursdag.

Tot slot wenst het bestuur u Fijne Kerstdagen en een Gezond 2022 toe!

Nieuwsbrief september 2021

(klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

DE GEPLANDE DONATEURSDAG VAN 10 OKTOBER A.S. SCHUIFT DOOR NAAR 2022

Van de voorzitter

Er bereikten ons signalen dat een aantal van onze donateurs toch nog huiverig zijn om zich in grotere gezelschappen op te houden, ook al zijn zij inmiddels gevaccineerd tegen Covid-19. Wij kunnen ons dit heel goed voorstellen. Het bestuur heeft daarom besloten om het zekere voor het onzekere te nemen en onze geplande donateursdag van zondag 10 oktober a.s. niet te laten doorgaan. Wij hopen dat ook u dit een verstandige beslissing vindt. We duimen dat een donateursdag komend voorjaar wel weer veilig en onbezorgd mogelijk kan zijn. Wij zullen hierover in december een besluit nemen en zullen u daarover in onze volgende nieuwsbrief informeren.

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan een bijzondere gebeurtenis in Indonesië: de postume uitreiking van een hoge onderscheiding voor wijlen Pak Rusdi. Ten slotte brengen we u het goede nieuws dat we met de ontvangen donaties en extra subsidies dit en komend jaar substantieel onderhoud op Peutjut kunnen blijven plegen.

Rest mij om u een goed najaar toe te wensen in de hoop dat het corona virus ons leven niet nog meer op z’n kop zal zetten.

Richard Rhemrev.

Postume hoge onderscheiding voor Rusdi Sufi

Wij ontvingen van onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) het bericht dat aan wijlen zijn vader, de ons bekende Rusdi Sufi, postuum een zeer hoge Indonesische onderscheiding is toegekend.

Deze prestigieuze onderscheiding, de “Bintang Jasa Utama, wordt toegekend aan wetenschappers die zich intensief hebben beziggehouden met het behoud van, in dit geval, het Acehs historisch en cultureel erfgoed.

In eerste instantie werd de Bintang Budaya Parama Dharma, de hoogste onderscheiding van de Indonesische staat voor uitstekende diensten op het gebied van cultuur, aangekondigd, maar tijdens de laatste hoorzitting van het presidentiële team, werd de onderscheiding verhoogd tot “Bintang Jasa Utama”. De twee daarmee gepaard gaande sterren zijn weliswaar gelijk, maar de “Bintang Jasa Utama” is meer prestigieus vanwege de buitengewone verdiensten van iemand die excelleert in een bepaald gebied en daarnaast ook nog van grote betekenis is voor alle inspanningen op het gebied van cultureel erfgoed in het algemeen.

Piet Rusdi, de jongere broer van Adek mocht op 12 augustus jl. in het Staatspaleis in Jakarta, de postume onderscheiding voor Rusdi Sufi in ontvangst nemen uit handen van President Joko Widodo.

Het bestuur heeft de trotse familie gefeliciteerd met deze hoge onderscheiding voor wijlen Rusdi Sufi. Het geeft ook nog weer eens aan hoe groot het belang van het werk van hem voor Peutjut is geweest, en nog steeds is.

Beheer en onderhoud van Peutjut

Ondanks de Indonesische corona maatregelen lukt het gelukkig om met enige aanpassingen Peutjut toch open te houden, weliswaar voor een verminderd aantal bezoekers. Ook is men in staat om het dagelijks onderhoud te blijven uitvoeren. Dankzij uw donaties en mede dankzij wederom een extra donatie van de Stichting Tuurlijk kunnen wij ons ook dit jaar weer garant stellen voor het beheer en ons deel van het onderhoud dat we samen met de gemeente Banda Aceh uitvoeren.

Ons beleid is erop gericht om daarenboven op Peutjut vak voor vak extra onderhoud en restauraties te laten uitvoeren. Consequent zijn we daar nu al een aantal jaren mee bezig. We doen dit samen met de Indonesische monumentenorganisatie die ook een deel van dat extra onderhoud en restauraties voor haar rekening neemt. Een unieke samenwerking dus. Onze extra investeringen daarvoor werden de afgelopen jaren mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Prins Bernhard Cultuurfonds. We prijzen ons gelukkig dat de adviseurs van het Cultuurfonds zodanig overtuigd zijn dat hier van een unieke samenwerking met Indonesië sprake is, dat het fonds, mede dankzij het Alida Wilhelmina Fonds, ons nogmaals voor 2021 en 2022 een extra subsidie heeft toegekend om de consistentie van dit beleid te kunnen verankeren.

In onze vorige nieuwsbrief gaven we reeds aan dat er een landelijk Meerjarenonderzoek Dekolonisatie loopt dat in februari 2022 met een onderzoeksresultaat komt en dat er in toenemende mate behoefte bestaat om genuanceerd naar de periode van de aanwezigheid van Nederland in Indonesië te kijken. Onze huidige samenwerking met de Indonesië, met name in Aceh, is een schoolvoorbeeld hoe je met elkaar terug kunt kijken op een gedeeld verleden en gezamenlijk het erfgoed uit die tijd in stand kunt houden.

Nieuwsbrief mei 2021

(klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF, bijvoorbeeld om te printen)

Van de voorzitter

Velen van ons zijn inmiddels al gevaccineerd tegen Covid-19 waarmee de kans op besmetting klein is geworden. Gelukkig nemen de laatste weken de opnames in onze ziekenhuizen af. De beperkingen in onze sociale contacten die helaas lange tijd noodzakelijk waren, worden langzaam maar zeker opgeheven. Wij hebben goede hoop dat wij daarom in het najaar weer een donateursdag kunnen houden waarbij we samen met u willen kijken naar het lopende onderzoek Meerjarenonderzoek Dekolonisatie. Intussen zetten wij het beheer en onderhoud van Peutjut onverminderd voort. Ook dit jaar doen we daarom weer een beroep op u om met een donatie Peutjut te blijven ondersteunen. We hebben uw steun hard nodig! 

Richard Rhemrev

Beheer en onderhoud

Het onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut wordt gedurende het jaar uitgevoerd door onze (inwonende) lokale onderhoudsman Amri (links), periodiek bijgestaan door onderhoudspersoneel van de gemeente Banda Aceh. Onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek), rechts op de foto, controleert regelmatig de uitvoering van de werkzaamheden.

Dankzij extra donaties die wij hebben ontvangen, kunnen wij ook dit jaar weer aanvullende restauraties uitvoeren. Wij hebben onze lokale vertegenwoordiger gevraagd om in samenspraak met de heer Adhi van de Indonesische monumentenorganisatie met een voorstel te komen welke graven dit jaar het beste extra kunnen worden opgeknapt. Tijdens het werkbezoek van onze voorzitter in het najaar van 2019 was daartoe op hoofdlijnen reeds een meerjarenplan opgesteld. 

Donateursdag

Noteert u alvast de datum in uw agenda voor onze geplande donateursdag op zondag 10 oktober 2021 in de Kumpulan op Landgoed Bronbeek te Arnhem. 

We worden de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met berichten over de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Een periode die nog steeds tot de verbeelding spreekt maar waarvan niet iedereen precies (meer) weet hoe het “ook al weer zat”. Er loopt een landelijk Meerjarenonderzoek Dekolonisatie dat in februari 2022 met een onderzoeksresultaat komt.

Er is in toenemende mate ook behoefte genuanceerd naar de periode van de aanwezigheid van Nederland in Indonesië te kijken. Aan onze stichting is de vraag gesteld om op basis van onze ervaringen in Aceh daar een bijdrage aan te leveren. Dat hebben we inmiddels gedaan. De rode draad in onze bijdrage is dat de door de stichting uitgedragen visie om vooruit te kijken, mét oog voor het verleden, eraan heeft bijgedragen dat de lokale autoriteiten meer en meer aandacht tonen voor de Erebegraafplaats.

Meest in het oog springend is de manier waarop de voormalige kolonisator door de Acehse bevolking wordt gezien. Opvallend is de veel gehoorde opmerking: het verleden is het verleden en we kunnen daar niets aan veranderen behalve ervan leren. Maar het heden en de toekomst zijn nog veel belangrijker. Waarom elkaar blijven aankijken op het verleden, elkaar alsnog veroordelen, is de heersende opvatting. 

Het feit dat de Stichting Peutjut-Fonds “Kerkhof Peutjoet” een aantal malen van de ondergang heeft gered en dit erfgoed daarmee ook voor de Acehers behouden is gebleven, heeft ertoe geleid dat de huidige instandhouding van de Erebegraafplaats een gedeelde verantwoordelijkheid is geworden van zowel de lokale autoriteiten als de stichting. 

Het is duidelijk dat de bevolking van Aceh zich richt op de toekomst, met als belangrijkste kenmerk de historie zonder verdere veroordeling te behouden en gezamenlijk te werken aan het in stand houden van een Erebegraafplaats, waar ruim 2.200 Nederlandse militairen begraven liggen, zij aan zij met vele anderen, ongeacht geloof of overtuiging. 

Op de komende donateursdag willen we hieraan de nodige aandacht schenken.

Donaties

Mogen wij ook dit jaar weer op uw financiële steun rekenen, zodat wij met uw bijdrage het reguliere beheer en onderhoud op Peutjut kunnen uitvoeren? U kunt uw donatie overmaken op IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donatie 2021”. Onze hartelijke dank daarvoor.

Nieuwsbrief december 2020

(klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF)

Van de voorzitter

De huidige COVID-crisis is nog steeds een moeilijke tijd voor ons allemaal. Helaas werd ook ik besmet met Covid-19. Gelukkig bleef het bij een paar pittige weken gevolgd door een lange periode van herstel.

Hoewel in Banda Aceh het virus ook nog steeds rond waart, konden op Peutjut, met restricties, gelukkig wel het onderhoud en de nodige restauraties worden uitgevoerd. Werk dat wij dankzij uw donaties konden laten aanbesteden. In deze nieuwsbrief leest u meer hierover.

Bijzonder nieuws kan ik u ook melden. Tijdens mijn laatste werkbezoek werd ik “historisch” uitgedaagd door de directeur van het Tsunami museum. Zij vond dat Nederland vrij eenzijdig naar onze gezamenlijke geschiedenis keek en nog kijkt. Na het lezen van onze bezoekersgids, van oud-bestuurder Geerts, kwam zij op haar uitspraak terug, zij heeft niets dan lof over de manier waarop wij in onze bezoekersgids over onze geschiedenis schrijven. Een bijzonder compliment! Uiteraard heb ik haar bericht met Gerard Geerts gedeeld. 

Blijf goed op uzelf passen en blijf gezond! 

Richard Rhemrev

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut

Naast het onderhoud dat onze medewerker Amri op Peutjut uitvoert, heeft ook de Gemeente Banda Aceh, met enige vertraging vanwege alle beperkende corona-maatregelen, inmiddels haar deel van het onderhoud uitgevoerd (zie foto).

Ook werden in de afgelopen maanden de aanvullende restauraties, waarvoor wij eerder dit jaar groen licht hadden gegeven, alsnog uitgevoerd. Extra donaties, waaronder die van het Prins Bernhard Cultuurfonds en die van de Stichting Tuurlijk gaven ons daartoe de financiële ruimte. Onderstaande foto’s geven een goede indruk van de werkzaamheden, van het toezicht en de inspecties door onze lokale vertegenwoordiger en de Indonesische Monumentenorganisatie alsmede van het eindresultaat. Wij zijn dan ook blij dat ondanks de corona-beperkingen deze extra restauratie dit jaar toch kon worden uitgevoerd.

Plannen voor 2021

Ook komend jaar gaan wij weer zorgen voor het reguliere beheer en onderhoud van Peutjut. 

Daarenboven willen wij wederom extra restauraties uit te laten voeren. Begin volgend jaar zal onze lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) in samenspraak met de Indonesische Monumentenorganisatie daartoe een plan op te stellen. 

Verder willen wij onderzoeken hoe wij de informatie uit onze Bezoekersgids breder digitaal kunnen uitdragen.

En natuurlijk hopen wij met u dat het in oktober volgend jaar weer mogelijk zal zijn om elkaar te ontmoeten tijdens onze jaarlijkse Donateursdag. 

Tot slot wenst het bestuur u Fijne Kerstdagen en een Gezond 2021 toe!

Nieuwsbrief september 2020

(klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als PDF)

Van de voorzitter

De huidige corona-crisis is helaas nog steeds een moeilijke tijd voor ons allemaal, met name nu sprake is van een tweede golf.

Ook in Banda Aceh waart het virus rond. Onze vertegenwoordiger Adek meldde ons dat zijn schoonvader door corona op 16 september is overleden. Ik ken zijn schoonvader Rusdi Yunus persoonlijk, hij en zijn familie hebben mij in november 2019 in zijn woning hartelijk ontvangen. Vanuit het bestuur hebben we de familie gecondoleerd. Corona is wereldwijd aanwezig, met alle gevolgen voor de mens en beperkende maatregelen voor het dagelijkse leven. Zo goed mogelijk wordt desalniettemin op Peutjut het onderhoud uitgevoerd.

Zoals ik u in onze vorige nieuwsbrief reeds aangaf, heeft de corona-crisis ons doen besluiten om dit jaar geen donateursdag te organiseren. Zolang er nog geen vaccin is, kunnen en willen wij geen onnodige risico’s nemen. Gelukkig kunnen wij u d.m.v. onze nieuwsbrieven wel op de hoogte houden.

Pas goed op uzelf en blijf gezond!

Richard Rhemrev

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut

Ondanks alle beperkende maatregelen i.v.m. het bestrijden van het corona crisis wordt het reguliere onderhoud op Peutjut zo goed mogelijk uitgevoerd.

Onze beheerder Amri voert het dagelijks onderhoud op Peutjut uit en maait voor een deel het gras.

Medewerkers van de gemeente Banda Aceh springen periodiek bij met het uitvoeren van maaiwerkzaamheden (zie foto).

Onze lokale beheerder Adek heeft op ons verzoek in samenspraak met de Indonesische Monumentenorganisatie een plan opgesteld om ook dit jaar weer een aantal graven te restaureren. Wij hebben inmiddels groen licht gegeven voor de uitvoering daarvan, maar het is niet duidelijk of e.e.a. vanwege de corona impact nog dit jaar kan worden gerealiseerd. Ook de Indonesische Monumentenorganisatie was/is voornemens om dit jaar aanvullende restauraties op Peutjut uit te voeren, maar ook hiervan is het onzeker of dit kan worden gerealiseerd.

Bezoek aan de Erebegraafplaats is vanwege de corona-beperkingen slechts beperkt mogelijk. Gelukkig is er recent wel een video op Peutjut opgenomen die lokaal werd uitgezonden, waardoor toch bekendheid aan dit waardevolle erfgoed werd gegeven. Zowel onze lokale vertegenwoordiger Adek, als onze adviseur van de Indonesische Monumentenorganisatie, Adhi Surjana werden geïnterviewd (zie onderstaande foto’s).

Jaarverslag Stichting Peutjut-Fonds 2019

Inmiddels hebben wij ons Jaarverslag 2019 opgesteld. U kunt dit jaarverslag inzien en downloaden op onze website www.peutjut-fonds.nl

In dit jaarverslag zijn de doelstellingen van de stichting opgenomen en geven wij aan op welke wijze wij invulling hebben gegeven aan het behalen van deze doelstellingen.

Zo werden naast het reguliere beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut aanvullende restauraties uitgevoerd ten laste van een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Ook treft u in het jaarverslag onze financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar aan.

Het jaarverslag is een samenvatting van de informatie die wij u in de loop van 2019 met onze drie nieuwsbrieven en tijdens onze donateursdag hebben versterkt.

Donaties

Gelukkig heeft een groot aantal van onze donateurs in de afgelopen maanden een donatie overgemaakt op onze IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van “Donatie 2020. Onze hartelijke dank daarvoor.

In memoriam Guus Hes (1936-2020)

Op 11 april 2020 is helaas het erelid van ons bestuur, kolonel b.d. drs. Guus Hes overleden. Guus was ruim 30 jaar penningmeester/bestuurslid van onze Stichting Peutjut-Fonds, van 1983 tot 2015.

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Truus, en naar zijn kinderen en kleinkinderen. Afscheid nemen is al zwaar, maar door de huidige corona-beperkingen bijna ondraagbaar.

Guus mocht 83 jaar worden. Hij werd op 15 juni 1936 geboren in Balikpapan op Borneo in het toenmalig Nederlands-Indië. Daar maakte hij de oorlogsjaren mee. In 1950 verhuisde Guus, met zijn moeder en broertje naar Nederland en volgde daar de Hogere Burger School (HBS).

Guus wilde aanvankelijk ingenieur worden, maar werd opgeroepen voor de militaire dienst en koos ervoor om naar de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te gaan. Daar startte zijn militaire loopbaan op 4 september 1956. Guus heeft bij defensie diverse functies bekleed, met name binnen het dienstvak van de aan- en afvoertroepen. Hij bereikte de rang van kolonel en ging op 1 november 1991 met functioneel leeftijdsontslag. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Guus heeft heel veel betekend voor onze stichting. In 1983 trad hij als penningmeester tot ons bestuur toe en zou die functie tot 2011 vervullen, waarna hij nog tot 2015 aanbleef als algemeen bestuurslid. Guus heeft als penningmeester inhoud gegeven aan het financiële beleid van de stichting. Hij heeft zich ingezet voor fondsenwerving, niet alleen bij onze donateurs, maar ook bij de autoriteiten in Indonesië en bij culturele stichtingen en instellingen. Nauwgezet heeft hij onze financiën beheerd.

Natuurgeweld heeft diverse malen enorme verwoestingen aangericht op de Erebegraafplaats Peutjut. Dankzij het gezonde financiële beleid van onze penningmeester kon onze stichting een aantal keren Peutjut restaureren en de Erebegraafplaats onderhouden. Na een bestuurslidmaatschap van ruim 30 jaar is Guus in 2015 teruggetreden. Vanwege zijn grote verdienste voor onze stichting werd Guus tot erelid van het bestuur benoemd. In die hoedanigheid heeft hij het bestuur nog geruime tijd geadviseerd.

Guus blijft in onze herinnering als een betrokken, consciëntieus en aimabel (ere)bestuurslid, maar bovenal als een dierbare vriend. Dat hij moge rusten in vrede.

Richard Rhemrev, voorzitter