Voorzitterschap Stichting Peutjut-Fonds overgedragen

Tijdens een goed bezochte donateursdag op 27 oktober 2019 vond de overdracht van het voorzitterschap van onze stichting plaats. RobbertJan Nix had al enige tijd geleden aangegeven dat hij na 20 jaar graag het stokje wilde overdragen. Het bestuur heeft de secretaris Richard Rhemrev bereid gevonden de functie van voorzitter op zich te nemen.

Robbert Jan verhaalde in zijn afscheidsspeech over de afgelopen jaren. Het was in eerste instantie een gespreid bedje, dacht hij, maar toen walste de Tsunami op 26 december 20114 over het gebied heen. Meer dan 200.000 doden in Banda Aceh en omgeving en ook Peutjut zwaar beschadigd. Charles Kool en Jan Warmoeskerken, toen nog als ambassade vertegenwoordigers, maakten samen met onze lokale vertegenwoordiger Pak Rusdi, een begin met de redding van Peutjut. Twee maanden daarna waren RobbertJan Nix en Richard Rhemrev in het gebied aanwezig en kon gestart worden met plannen om Peutjut weer te herstellen. Dat is gelukt, dankzij de grote inzet van lokale bedrijven, onze lokale vertegenwoordiger, maar ook dankzij de vele donateurs.

     Richard Rhemrev bedankte RobbertJan voor zijn enorme energie en motivatie om ondanks sommige tegenvallers blijvend door te gaan met het behalen van het doel, Peutjut weer op orde krijgen en, nu nog meer van belang, de contacten met lokale instanties te leggen en te onderhouden. Richard benadrukte dat RobbertJan en hij verschillen in karakter hebben maar ook heel veel delen: een mooie en straks te missen samenwerking, Gelukkig heeft RobbertJan aangegeven dat hij als adviseur – zij het op enige afstand – altijd beschikbaar is.

Richard sloot zijn dankwoord af met het aan RobbertJan overhandigen van een fles zeer goede korenwijn en een bos bloemen aan zijn echtgenote Marja, die altijd achter het werk van RobbertJan stond.

Het bestuur bestaat nu uit voorzitter Richard Rhemrev, vicevoorzitter Charles Kool (die tijdelijk ook als secretaris optreedt), penningmeester Jan Warmoeskerken en Marion Rhemrev, de stille kracht in het secretariaat van de stichting. Anton Stolwijk heeft aangegeven geen gelegenheid meer te hebben om als bestuurslid op te treden, maar hij blijft gelukkig wel op afstand onze website verzorgen.

Boek over Belgische vrijwilligers in het KNIL is nu uit

Er is een interessant nieuw boek uit over de meer dan twintigduizend Belgische soldaten die tussen 1816 en 1930 in het KNIL dienden. Velen van hen belandden in Atjeh – een weinig bekend hoofdstuk uit de gescheidenis. Het boek – Voor den Oost-Indiën en Batavia getekend – het vergeten verhaal van de mennekes door Jaak Henri Poortman – is hier te bestellen.

In memoriam drs. Rusdi Sufi (Bahasa Indonesia)

Pada hari Selasa, 27 November kami menerima berita duka bahwa perwakilan kami di Aceh, Drs. Rusdi Sufi, telah meninggal dunia pada dini hari.

Pak Rusdi, yang berawal sebagai karyawan dan kemudian sebagai direktur Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh (PDIA), telah mendukung yayasan kami dengan cara tak tertandingi demi terpeliharanya Peutjut. Setelah bencana tsunami pada bulan Desember 2004, pak Rusdi secara formal menjadi perwakilan resmi kami di Aceh. Dalam fungsi ini beliau bertindak sebagai perantara, penghubung dan advokat untuk yayasan kami dalam berbagai kontak yang diperlukan dengan organisasi dan pejabat Aceh pada tingkat kota dan provinsi.

Dedikasinya yang tak kenal lelah telah membuahkan kerjasama yang bermanfaat dan efektif dengan dua lembaga terpenting, yaitu BPNBA dan BPCBA, yang kini secara harfiah berkomitmen di samping dan bersama kami, secara material dan non-material, untuk memastikan terpeliharanya Peutjut.

Di samping itu, Pak Rusdi memimpin restorasi kami di Peutjut dan mengarahkan pemeliharaan hariannya. Kemudian ia mempersiapkan kunjungan-kunjungan kerja kami dan juga memandunya.

Pada tahun-tahun terakhir, saat kondisi fisiknya mulai menurun, putranya Salya Rusdi (Adek), yang berlatar belakang sebagai petugas kebijakan di organisasi monumen Aceh, sangat membantu ayahnya dalam pekerjaannya untuk Peutjut.

Pak Rusdi telah membuat terobosan besar di Aceh dan meningkatkan kesadaran akan makna budaya dan sejarah Peutjut dalam sejarah tentang masa kolonial dan masa lalu Aceh. Beliau sangat dihormati di Aceh karena pengetahuannya tentang sejarah, sebagai penulis sejumlah besar artikel dan buku dan terutama sebagai dosen sejarah di universitas-universitas terkemuka, baik di Aceh maupun di Jawa (Yokyakarta). Maka berkenaan dengan ini, baru-baru ini pak Rusdi menerima penghargaan Aceh. Beliau juga telah berkontribusi secara substansial terhadap pembuatan Panduan Pengunjung Peutjut dalam tiga bahasa. Untuk Aceh, terbitan ini meningkatkan pemahaman akan nilai historis dari Peutjut. Juga dikarenakan kemahirannya berbahasa Belanda dan bakatnya untuk menjabarkan hal-hal dengan jelas, beliau secara teratur diwawancara oleh media Belanda dan Aceh tentang Peutjut dan Belanda dan Aceh dalam sejarah.

Ketua, wakil ketua, sekretatis dan bendahara sangat menghargai setiap kenangan pribadi denga perwakilan kami, yang terjadi pada hari-hari setelah tsunami. Pak Rusdi adalah rekan kerja yang terampil dan tidak tergoyahkan, bertindak sesuai perkataan, dan diatas segalanya pribadi yang ramah dan terpelajar.

Kami ucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya kepada istri, anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan. Kamipun akan merindukannya. Istirahat yang tenang pak Rusdi, di bumi yang sangat Anda cintai.

(R.J. Nix)

In memoriam drs. Rusdi Sufi

Op dinsdag 27 november ontving ons bestuur het droevige nieuws dat onze vertegenwoordiger in Aceh, drs. Rusdi Sufi, in de vroege ochtend van deze dag is overleden.

Pak Rusdi heeft, aanvankelijk als medewerker en later als directeur van het Acehse Centrum voor Documentatie en Informatie (PDIA), onze stichting op onnavolgbare wijze gesteund bij de instandhouding van Peutjut. Na de tsunami in december 2004 is Pak Rusdi formeel onze officiële vertegenwoordiger in Aceh geworden. In die functie fungeerde hij voor onze stichting als intermediair, liaison en pleitbezorger in de noodzakelijke contacten met Acehse organisaties en ambtenaren op gemeentelijk en provinciaal niveau. Zijn onvermoeibare inzet heeft in het bijzonder geleid tot de huidige vruchtbare en effectieve samenwerking met de twee belangrijkste instanties in deze, BPNBA en BPCBA, die zich nu letterlijk naast en met ons in materiële en immateriële zin inzetten voor de instandhouding van Peutjut.

Verder begeleidde Pak Rusdi onze restauraties op Peutjut en stuurde hij het dagelijks onderhoud aan. Ten slotte bereidde hij onze werkbezoeken voor en begeleidde hij deze. In de laatste jaren waarin zijn krachten helaas afnamen, heeft zijn zoon Salya Rusdi (Adek), vanuit zijn achtergrond als beleidsmedewerker bij de Acehse monumentenorganisatie, zijn vader bij zijn werkzaamheden voor Peutjut zeer behulpzaam terzijde gestaan.

Pak Rusdi heeft in Aceh voor een enorme doorbraak gezorgd in de bewustwording van de culturele en historische betekenis van Peutjut voor onze gemeenschappelijke geschiedenis van het koloniale Nederlandse en Atjehse verleden. In Aceh genoot hij groot respect en aanzien vanwege zijn geschiedkundige kennis, als schrijver van vele artikelen en boeken en niet in het minst als docent geschiedenis aan toonaangevende universiteiten, zowel in Aceh als op Java (Yokyakarta). Recent mocht hij hiervoor een hoge Acehse onderscheiding ontvangen. Pak Rusdi heeft ook substantieel bijgedragen aan de totstandkoming van de drietalige Bezoekersgids van Peutjut. Deze publicatie heeft in Aceh eveneens voor een groot begrip gezorgd voor de historische waarde van Peutjut. Mede vanwege zijn kennis van de Nederlandse taal en zijn gave om zaken helder uiteen te zetten, werd hij regelmatig door Nederlandse en Acehse media geïnterviewd m.b.t. Peutjut en over de gemeenschappelijke Nederlandse en Atjehse geschiedenis.

Uw voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester koesteren allen dierbare persoonlijke herinneringen aan onze vertegenwoordiger, ontstaan tijdens de nadagen van de Tsunami. Hij was een kundig en onkreukbaar medewerker, trouw aan zijn woord, maar vooral ook een beminnelijk en erudiet persoon.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en naaste familie alle sterkte toe bij dit grote verlies. Ook wij zullen hem missen. Rust zacht Pak Rusdi, in de aarde die jou zo lief was.

R.J. Nix