In memoriam drs. Rusdi Sufi (Bahasa Indonesia)

Pada hari Selasa, 27 November kami menerima berita duka bahwa perwakilan kami di Aceh, Drs. Rusdi Sufi, telah meninggal dunia pada dini hari.

Pak Rusdi, yang berawal sebagai karyawan dan kemudian sebagai direktur Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh (PDIA), telah mendukung yayasan kami dengan cara tak tertandingi demi terpeliharanya Peutjut. Setelah bencana tsunami pada bulan Desember 2004, pak Rusdi secara formal menjadi perwakilan resmi kami di Aceh. Dalam fungsi ini beliau bertindak sebagai perantara, penghubung dan advokat untuk yayasan kami dalam berbagai kontak yang diperlukan dengan organisasi dan pejabat Aceh pada tingkat kota dan provinsi.

Dedikasinya yang tak kenal lelah telah membuahkan kerjasama yang bermanfaat dan efektif dengan dua lembaga terpenting, yaitu BPNBA dan BPCBA, yang kini secara harfiah berkomitmen di samping dan bersama kami, secara material dan non-material, untuk memastikan terpeliharanya Peutjut.

Di samping itu, Pak Rusdi memimpin restorasi kami di Peutjut dan mengarahkan pemeliharaan hariannya. Kemudian ia mempersiapkan kunjungan-kunjungan kerja kami dan juga memandunya.

Pada tahun-tahun terakhir, saat kondisi fisiknya mulai menurun, putranya Salya Rusdi (Adek), yang berlatar belakang sebagai petugas kebijakan di organisasi monumen Aceh, sangat membantu ayahnya dalam pekerjaannya untuk Peutjut.

Pak Rusdi telah membuat terobosan besar di Aceh dan meningkatkan kesadaran akan makna budaya dan sejarah Peutjut dalam sejarah tentang masa kolonial dan masa lalu Aceh. Beliau sangat dihormati di Aceh karena pengetahuannya tentang sejarah, sebagai penulis sejumlah besar artikel dan buku dan terutama sebagai dosen sejarah di universitas-universitas terkemuka, baik di Aceh maupun di Jawa (Yokyakarta). Maka berkenaan dengan ini, baru-baru ini pak Rusdi menerima penghargaan Aceh. Beliau juga telah berkontribusi secara substansial terhadap pembuatan Panduan Pengunjung Peutjut dalam tiga bahasa. Untuk Aceh, terbitan ini meningkatkan pemahaman akan nilai historis dari Peutjut. Juga dikarenakan kemahirannya berbahasa Belanda dan bakatnya untuk menjabarkan hal-hal dengan jelas, beliau secara teratur diwawancara oleh media Belanda dan Aceh tentang Peutjut dan Belanda dan Aceh dalam sejarah.

Ketua, wakil ketua, sekretatis dan bendahara sangat menghargai setiap kenangan pribadi denga perwakilan kami, yang terjadi pada hari-hari setelah tsunami. Pak Rusdi adalah rekan kerja yang terampil dan tidak tergoyahkan, bertindak sesuai perkataan, dan diatas segalanya pribadi yang ramah dan terpelajar.

Kami ucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya kepada istri, anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan. Kamipun akan merindukannya. Istirahat yang tenang pak Rusdi, di bumi yang sangat Anda cintai.

(R.J. Nix)

In memoriam drs. Rusdi Sufi

Op dinsdag 27 november ontving ons bestuur het droevige nieuws dat onze vertegenwoordiger in Aceh, drs. Rusdi Sufi, in de vroege ochtend van deze dag is overleden.

Pak Rusdi heeft, aanvankelijk als medewerker en later als directeur van het Acehse Centrum voor Documentatie en Informatie (PDIA), onze stichting op onnavolgbare wijze gesteund bij de instandhouding van Peutjut. Na de tsunami in december 2004 is Pak Rusdi formeel onze officiële vertegenwoordiger in Aceh geworden. In die functie fungeerde hij voor onze stichting als intermediair, liaison en pleitbezorger in de noodzakelijke contacten met Acehse organisaties en ambtenaren op gemeentelijk en provinciaal niveau. Zijn onvermoeibare inzet heeft in het bijzonder geleid tot de huidige vruchtbare en effectieve samenwerking met de twee belangrijkste instanties in deze, BPNBA en BPCBA, die zich nu letterlijk naast en met ons in materiële en immateriële zin inzetten voor de instandhouding van Peutjut.

Verder begeleidde Pak Rusdi onze restauraties op Peutjut en stuurde hij het dagelijks onderhoud aan. Ten slotte bereidde hij onze werkbezoeken voor en begeleidde hij deze. In de laatste jaren waarin zijn krachten helaas afnamen, heeft zijn zoon Salya Rusdi (Adek), vanuit zijn achtergrond als beleidsmedewerker bij de Acehse monumentenorganisatie, zijn vader bij zijn werkzaamheden voor Peutjut zeer behulpzaam terzijde gestaan.

Pak Rusdi heeft in Aceh voor een enorme doorbraak gezorgd in de bewustwording van de culturele en historische betekenis van Peutjut voor onze gemeenschappelijke geschiedenis van het koloniale Nederlandse en Atjehse verleden. In Aceh genoot hij groot respect en aanzien vanwege zijn geschiedkundige kennis, als schrijver van vele artikelen en boeken en niet in het minst als docent geschiedenis aan toonaangevende universiteiten, zowel in Aceh als op Java (Yokyakarta). Recent mocht hij hiervoor een hoge Acehse onderscheiding ontvangen. Pak Rusdi heeft ook substantieel bijgedragen aan de totstandkoming van de drietalige Bezoekersgids van Peutjut. Deze publicatie heeft in Aceh eveneens voor een groot begrip gezorgd voor de historische waarde van Peutjut. Mede vanwege zijn kennis van de Nederlandse taal en zijn gave om zaken helder uiteen te zetten, werd hij regelmatig door Nederlandse en Acehse media geïnterviewd m.b.t. Peutjut en over de gemeenschappelijke Nederlandse en Atjehse geschiedenis.

Uw voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester koesteren allen dierbare persoonlijke herinneringen aan onze vertegenwoordiger, ontstaan tijdens de nadagen van de Tsunami. Hij was een kundig en onkreukbaar medewerker, trouw aan zijn woord, maar vooral ook een beminnelijk en erudiet persoon.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en naaste familie alle sterkte toe bij dit grote verlies. Ook wij zullen hem missen. Rust zacht Pak Rusdi, in de aarde die jou zo lief was.

R.J. Nix

 

Atjehse monumentenorganisatie restaureert graven

De Atjehse provinciale monumentenorganisatie BPCBA heeft onlangs enkele tientallen graven gerestaureerd op begraafplaats Peutjut. De Stichting Peutjut-Fonds is ontzettend blij met dit initiatief, dat eens te meer illustreert hoeveel waarde er in Atjeh wordt gehecht aan het behoud van Peutjut. Hieronder zijn enkele foto’s van de recent gerestaureerde graven te zien.

Verslag donateursdag 29 oktober 2017

Op zondag 29 oktober 2017 werd in de Kumpulan op het Landgoed Bronbeek te Arnhem onze jaarlijkse donateursdag gehouden. Zo’n kleine 50 donateurs woonden deze dag bij.

Na de ontvangst met koffie/thee en de traditionele spekkoek opende de dagvoorzitter, onze secretaris Richard Rhemrev, de bijeenkomst. Als eerste kreeg natuurlijk onze voorzitter, Robbert Jan Nix, het woord om de aanwezigen welkom te heten en om de donateurs die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, te gedenken. Hij maakte vervolgens het aftreden bekend van Gerard Geerts en Richard van Arkel als bestuursleden van onze stichting onder dankzegging van de door hen aan de stichting bewezen diensten. Daarna nam onze vicevoorzitter, Charles Kool, de microfoon over om onze voorzitter namens de donateurs en onze lokale vertegenwoordigers in Aceh van harte te feliciteren met de Koninklijke Onderscheiding die Robbert Jan eerder dit jaar ontving voor zijn verdiensten binnen defensie en in maatschappelijke functies daarbuiten, waaronder met name het voorzitterschap van onze Stichting Peutjut-Fonds.

Vervolgens hebben Robbert Jan Nix en Richard Rhemrev de extra restauraties toegelicht die wij, met name dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Tuurlijk, in de afgelopen twee jaar op Peutjut konden uitvoeren. Tevens deden zij verslag van hun werkbezoek aan Aceh eind 2016. Ook stond onze voorzitter stil bij onze nieuwe website. De site met de domeinnaam www.peutjut-fonds.nl is recent opgezet door ons bestuurslid Anton Stolwijk en zal de komende maanden verder worden uitgebouwd.

Daarna hielden Charles Kool en onze penningmeester Jan Warmoeskerken een korte voordracht over ons (financieel) beleid. Zij gaven een overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en lichtten ons toekomstig beleid toe. Zij onderstreepten het belang van het behoud van een substantieel donateursbestand en de noodzaak tot fondsenwerving om de instandhouding van Peutjut samen met Indonesië te kunnen blijven realiseren.

Natuurlijk werd ook deze donateursdag afgesloten met een gezellig samenzijn en een traditioneel Indisch buffet in de Kumpulan.

Kort na de donateursdag kregen wij de aanmelding van twee nieuwe donateurs. De oproep aan onze begunstigers om in hun omgeving nieuwe donateurs te werven, werkt!